• Phone: test
  • fbetkinlik@gmail.com
image

Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Ortamlarına Uygun Etkinlik Tasarlama Eğitimi

Amaç

Bu proje kapsamındaki bilimsel eğitim etkinliğinin amacı; teorik ve uygulamalı dersler eşliğinde fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören fen bilimleri öğretmen adaylarının alanyazında ve 2018 yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda öne çıkan yenilikçi öğretim yöntem ve ortamlarına (sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğrenme, STEM yaklaşımı, bilimin doğası, argümantasyona dayalı öğrenme, sosyo-bilimsel konulara dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme, okul dışı öğrenme ortamları ve teknoloji destekli öğretim ortamları) uygun etkinlik tasarlayabilmeleri için gerekli bilimsel ve güncel bilgileri edinmelerini ve bu yöntem ve ortamlara uygun etkinlikler tasarlayabilmelerini sağlamaktır.

Etkinliğin Yapılacağı Yer:

Trakya Üniversitesi, EDİRNE (Etkinlik çevrimiçi yapılacaktır).

Etkinlik Tarihleri:

6-11 Eylül 2021Etkinlik Kapsamı

Etkinliğin kapsamını belirlemek üzere öncelikle alan yazında öne çıkan ve öğrenciler üzerinde çok yönlü olumlu etkileri olduğu gösterilen öğretim yöntem ve ortamları tespit edilmiştir. Alan yazında fen dersleri için kullanılması önerilen ve öğrenciyi temel alan bu öğretim yöntem ve ortamlarının 2018 yılı Fen Bilimleri Öğretim Programında da benimsendiği görülmüştür. Tüm bu incelemeler sonucunda ortaya çıkan öğretim yöntem ve ortamları için öğretmen adaylarının etkinlik tasarlayabilmelerini sağlayacak biçimde aşağıdaki sekiz ana konu altında teorik ve uygulamalı dersler (Her bir konu için: Teorik Ders + Uygulama-1 Dersi + Uygulama-2 Dersi biçiminde) planlanmıştır.

  • Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yöntemine Yönelik Etkinlik Tasarlama
  • STEM Yaklaşımına Yönelik Etkinlik Tasarlama
  • Bilimin Doğasına Yönelik Etkinlik Tasarlama
  • Argümantasyona Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Etkinlik Tasarlama
  • Sosyo-bilimsel Konulara Dayalı Öğrenmeye Yönelik Etkinlik Tasarlama
  • İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Yönelik Etkinlik Tasarlama
  • Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Etkinlik Tasarlama
  • Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarlama

image

Bu etkinliğe 32 öğretmen adayı kabul edilecektir. Etkinliğin çevrimiçi olarak 6-11 Eylül 2021 tarihleri arasında yürütülmesi planlanmıştır. Etkinliğin ilk gününde dersler başlamadan hemen öncesinde tüm katılımcı, eğitmen ve düzenleme kurullarının katılacağı bir tanışma toplantısı yapılacak ve ölçekler uygulanacaktır. Bu nedenle ilk gün dersler 10:30’da başlayıp 18:30’da bitecek olup diğer günler 9:00-17:00 saatleri arasında yürütülecektir. Son gün ayrıca kapanış töreni yapılacak olup etkinlik 18:00’da bitirilecektir. Eğitimin bütününde 16 ders saati teorik, 64 ders saati uygulamalı olmak üzere toplamda 80 ders saati olması planlanmaktadır. Uygulama saatlerinde katılımcılar 2 gruba (A Grubu: 16 katılımcı + B Grubu: 16 katılımcı) bölünerek çalışacaklardır. Dersler 2 ders saati birlikte blok ders (90 dakikalık) şeklinde yürütülecektir. Eğitimler konularında uzman olan 2 Profesör, 3 Doçent ve 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Dr. Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 akademisyen tarafından yürütülecektir. Eğitimin başında ve sonunda katılımcılara fen öğretimi tutumu, fen öğretimi özyeterlik inancı ve yenilikçi yöntem ve yaklaşımlara yönelik anlayış ve özyeterlik gelişimini belirleyici ölçekler uygulanarak etkinliğin katılımcılara olan kazançları belirlenecektir. Ayrıca katılımcılara etkinlik sonrasında katılım belgesi gönderilecektir.
Eğitmenler ve eğitmenlerin konu dağılımları aşağıdaki gibidir:

1. Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yöntemine Yönelik Etkinlik Tasarlama – Prof. Dr. Eylem BAYIR – Trakya Üniversitesi

2. STEM Yaklaşımına Yönelik Etkinlik Tasarlama – Prof. Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR – Van 100. Yıl Üniversitesi

3. Bilimin Doğasına Yönelik Etkinlik Tasarlama – Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN – Bülent Ecevit Üniversitesi

4. Sosyo-bilimsel Konulara Dayalı Öğrenmeye Yönelik Etkinlik Tasarlama – Doç. Dr. Hüsnüye DURMAZ – Trakya Üniversitesi

5. İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Yönelik Etkinlik Tasarlama – Doç. Dr. Ayfer MUTLU – Kırklareli Üniversitesi

6. Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Etkinlik Tasarlama – Dr. Öğr. Üy. Hasan ÖZYILDIRIM – Trakya Üniversitesi

7. Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarlama – Dr. Öğr. Üy. Emrah OĞUZHAN DİNÇER –Trakya Üniversitesi

8. Argümantasyona Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Etkinlik Tasarlama – Dr. Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU – Gazi Üniversitesi

Hedef Kitle ve Katılımcı Seçim Kriterleri

Projenin hedef kitlesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda okuyup 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş olan fen bilimleri öğretmen adaylarıdır.

Etkinliğin Konusu

Fen Bilimleri öğretmen adaylarının güncel öğretim programında ve alanyazında öne çıkan yenilikçi öğretim yöntem ve ortamlarına uygun etkinlikler tasarlayabilmelerini sağlayacak teorik ve uygulamalı bir eğitimin verilmesidir.

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

Proje TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.